First Point Partners Privacy Policy

Who is the controller of your data?

If you agreed to participate only in the recruitment for a specific position presented to you by the recruiter - the entity in which you are applying for a job; in this situation First Point Partners acts as a data processor on behalf of the employer; such employer will inform you separately about the processing of your personal data.
If you agreed to the processing of your personal data for future recruitment conducted by us or you send us your data without reference to a specific position - the controller of your data is First Point Partners.

Why do we process your data?

We process your data for the purpose of conducting a specific recruitment in which you participate (in such a case your data is processed for the purposes and based on the legal grounds indicated by the employer), as well as - if you agree - for the purpose of including your candidacy in future recruitments which we will conduct for our Clients. In this case, the legal basis for processing your data will be your voluntary consent, which you can withdraw at any time without affecting the lawfulness of our processing of your data prior to its withdrawal. In case of a possible dispute, we may also process your data in order to establish, pursue or defend against claims, which is our legitimate interest.

For how long will we process your data?

If you are taking part in one recruitment, this date will be set by the employer. If, on the other hand, you wish to consent to us using your data for the future - we will process your data until you withdraw your consent to processing, but for no longer than for [3 years] from obtaining yourdata.
In the event of a dispute, we will process your data until the dispute has become final.

Who supports us in processing your data?

As a controller, we process your data in cooperation with a Business Partner, responsiblre for the Candidates Selection which is based in the United Kingdom. This country is not part of the European Union but has been recognized by the European Commission as providing an adequate standard of protection for personal data. You can find the Commission's decision here: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/international-dimension-data- protection/adequacy-decisions_en.
We will pass on your data to potential employers who are our Clients. You will be informed in advance to which employer we plan to forward your data.
In addition, your data may be available to entities that provide IT services to us, as well as legal, financial or tax advisors, and relevant public or judicial authorities. If we decide to sell our business, your information may be transferred to a potential buyer.

What are your rights?

You have the right to demand access to your data, their rectification, erasure of your data, restriction of their processing, as well as the right to data portability. To the extent that we process your data based on our legitimate interest as described above - you also have the right to object to the processing of your data.If you wish to exercise your rights, please email or call us - contact details can be found above.
You also have the right to lodge a complaint about how we process your data to the personal data supervisory authority. In Poland such authority is the President of the Office for Personal Data Protection (https://uodo.gov.pl/).
We will not subject your data to automated decision-making or profiling.
Thank you for your interest in working with First Point Partners on your recruitment! Please find below information on how we process your personal data.
Providing personal data is voluntary, however, refusal to provide it will prevent us from considering your application.
We may have obtained your name, work experience and education information from LinkedIn before we contacted you.

Polityka prywatności First Point Partners

Dziękujemy za zainteresowanie współpracą z First Point Partners w zakresie rekrutacji! Poniżej przedstawiamy informację o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi nam uwzględnienie Twojej kandydatury w rekrutacji.
Twoje dane w postaci imienia, nazwiska, doświadczeni zawodowego i informacji o wykształceniu mogliśmy pozyskać z portalu LinkedIn, zanim się z Tobą skontaktowaliśmy.

Kto jest administratorem Twoich danych?

Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów przyszłych rekrutacji prowadzonych przez nas lub przesyłasz nam swoje dane bez związku z określoną rekrutacją – administratorem danych jest First Point Partners.
Jeśli wyraziłeś zgodę na udział tylko w rekrutacji na określone stanowisko przedstawione Ci przez rekruterkę – podmiot, w którym ubiegasz się o pracę; w takiej sytuacji First Point Partners działa jako podmiot przetwarzający dane w imieniu pracodawcy; taki pracodawca odrębnie poinformuje Cię o przetwarzaniu Twoich danych osobowych.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

Twoje dane przetwarzamy w celu przeprowadzenia określonej rekrutacji, w której bierzesz udział (w takim przypadku Twoje dane przetwarzane w celach i w oparciu o podstawy prawne wskazane przez pracodawcę), jak również jeśli się na to zgodzisz – w celu uwzględnienia Twojej kandydatury w przyszłych rekrutacjach, które będziemy prowadzić dla naszych Klientów. W tym przypadku podstawą prawną przetwarzania Twoich danych będzie Twoja dobrowolna zgoda, którą możesz w każdym czasie wycofać bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania przez nas Twoich danych przed jej wycofaniem.
W przypadku ewentualnego sporu, Twoje dane możemy przetwarzać również w celu ustalania, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest naszym uzasadnionym interesem.

Jak długo będziemy przetwarzać Twoje dane?

Jeśli bierzesz udział w jednej rekrutacji, termin ten będzie ustalony przez pracodawcę. Jeżeli zaś zechcesz wyrazić zgodę na wykorzystanie przez nas Twoich danych na przyszłość – będziemy przetwarzać je do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych, jednak nie dłużej niż przez [3 lata] od dnia otrzymania Twoich danych.
W przypadku sporu, Twoje dane będziemy przetwarzać do czasu jego prawomocnego zakończenia.

Kto wspiera nas przy przetwarzaniu danych?

Jako administrator, przetwarzamy Twoje dane we współpracy z Partnerem Biznesowym odpowiedzialnym za wyszukiwanie kandydatów do projektów rekrutacyjnych , który ma siedzibę w Wielkiej Brytanii. Kraj ten nie należy do Unii Europejskiej, jednak został uznany przez Komisję Europejską za zapewniający adekwatny standard ochrony danych osobowych. Decyzję Komisji możesz znaleźć tutaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data- protection/international-dimension-data- protection/adequacy-decisions_en.
Dodatkowo, Twoje dane mogą być dostępne podmiotom, które świadczą dla nas usługi IT, a także doradcom prawnym, finansowym czy podatkowym, jak również odpowiednim organom publicznym czy sądowym. Jeśli zdecydujemy się sprzedać nasz biznes, Twoje dane mogą zostać przekazane potencjalnemu nabywcy.

Jakie masz prawa?

Masz prawo żądać dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia Twoich danych, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. W zakresie, w jakim Twoje dane przetwarzamy w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes opisany powyżej – masz również prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych.
Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw, napisz do nas e-mail lub zadzwoń – dane kontaktowe znajdziesz powyżej.
Masz również prawo wnieść skargę na to, jak przetwarzamy Twoje dane, do organu nadzorczego ochrony danych osobowych. W Polsce takim organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/).
Nie będziemy poddawać Twoich danych zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.